choicely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

choicely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm choicely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của choicely.

Từ điển Anh Việt

  • choicely

    /'tʃɔisli/

    * phó từ

    có chọn lọc kỹ lưỡng