prize-winning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prize-winning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prize-winning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prize-winning.

Từ điển Anh Việt

  • prize-winning

    Cách viết khác : award-winning