pry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pry.

Từ điển Anh Việt

 • pry

  /pry/

  * ngoại động từ

  tịch thu (tàu bè, tài sản... ở biển) làm chiến lợi phẩm ((cũng) prize)

  * nội động từ

  ((thường) + into, about) nhìn tò mò, nhìn tọc mạch, nhìn xoi mói

  dò hỏi tò mò, dò hỏi xoi mói tọc mạch; dính mũi vào (việc người khác...)

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (như) pryer

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pry

  * kỹ thuật

  đòn bẩy

  xà beng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pry

  to move or force, especially in an effort to get something open

  The burglar jimmied the lock": "Raccoons managed to pry the lid off the garbage pail

  Synonyms: prise, prize, lever, jimmy

  be nosey

  Don't pry into my personal matters!

  make an uninvited or presumptuous inquiry

  They pried the information out of him

  Synonyms: prise

  Similar:

  crowbar: a heavy iron lever with one end forged into a wedge

  Synonyms: wrecking bar, pry bar

  intrude: search or inquire in a meddlesome way

  This guy is always nosing around the office

  Synonyms: horn in, nose, poke