pry-off finish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pry-off finish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pry-off finish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pry-off finish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pry-off finish

    * kỹ thuật

    sự trang sửa chỗ nứt