nose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nose.

Từ điển Anh Việt

 • nose

  /nouz/

  * danh từ

  mũi (người); mõm (súc vật)

  aquiline nose: mũi khoằm

  flat nose: mũi tẹt

  turned up nose: mũi hếch

  the bridge of the nose: sống mũi

  to blead at the nose: chảy máu mũi, đổ máu cam

  khứu giác; sự đánh hơi

  to have a good nose: thính mũi

  mùi, hương vị

  đầu mũi (của một vật gì)

  to bit (snap) someone's nose off

  trả lời một cách sỗ sàng

  to cut off one's nose to spite one's face

  trong cơn bực tức với mình lại tự mình làm hại thân mình

  to follow one's nose

  đi thẳng về phía trước

  chỉ theo linh tính

  to keep someone's nose to the grindstone

  (xem) grindstone

  to lead someone by the nose

  (xem) lead

  to look down one's nose at

  (xem) look

  nose of wax

  người dễ uốn nắn; người bảo sao nghe vậy

  parson's nose; pope's nose

  phao câu (gà...)

  as plain as the nose on one's nose into other people's affairs

  chõ mũi vào việc của người khác

  to pay through the nose

  phải trả một giá cắt cổ

  to put someone's nose out of joint

  choán chỗ ai, hất cẳng ai

  làm cho ai chưng hửng, làm cho ai thất vọng, làm cho ai vỡ mộng

  to speak through one's nose

  nói giọng mũi

  to tell (count) noses

  kiểm diện, đếm số người có mặt

  kiểm phiếu; lấy đa số để quyết định một vấn đề gì

  to turn up one's nose at

  hếch mũi nhại (ai)

  right under one's nose

  ngay ở trước mắt, ngay ở trước mũi mình

  * động từ

  ngửi, đánh hơi ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to nose out: đánh hơi thấy, khám phá ra

  dính vào, chõ vào, xen vào

  to nose into other people's business: chõ vào việc của người khác

  to nose about: lục lọi, sục sạo, thọc mạch

  dí mũi vào, lấy mũi di di (cái gì)

  (nose down) đâm bổ xuống (máy bay)

  to nose one's way

  lấn đường

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • nose

  * kỹ thuật

  đầu mỏ

  gờ

  khấc lồi

  lưỡi dao

  mũi

  mũi (biển)

  mũi nhô

  mũi nhọn

  phần nhô

  vai trục

  vành tỳ

  vấu

  vòi

  cơ khí & công trình:

  mũi phân dòng

  xây dựng:

  tấm nẹp góc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • nose

  the organ of smell and entrance to the respiratory tract; the prominent part of the face of man or other mammals

  he has a cold in the nose

  Synonyms: olfactory organ

  a front that resembles a human nose (especially the front of an aircraft)

  the nose of the rocket heated up on reentry

  the front or forward projection of a tool or weapon

  he ducked under the nose of the gun

  a small distance

  my horse lost the race by a nose

  a symbol of inquisitiveness

  keep your nose out of it

  the sense of smell (especially in animals)

  the hound has a good nose

  a natural skill

  he has a nose for good deals

  advance the forward part of with caution

  She nosed the car into the left lane

  push or move with the nose

  defeat by a narrow margin

  Similar:

  nozzle: a projecting spout from which a fluid is discharged

  intrude: search or inquire in a meddlesome way

  This guy is always nosing around the office

  Synonyms: horn in, pry, poke

  scent: catch the scent of; get wind of

  The dog nosed out the drugs

  Synonyms: wind

  nuzzle: rub noses