scent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scent.

Từ điển Anh Việt

 • scent

  /sent/

  * danh từ

  mùi, mùi thơm, hương thơm

  the scent of straw: mùi thơm của rơm

  dầu thơm, nước hoa

  mùi hơi (của thú vật)

  to get on the scent: đánh hơi

  to follow up the scent: theo hơi; (nghĩa bóng) bám riết

  to lose the scent: mất dấu

  on the scent: (nghĩa bóng) có đầu mối

  to put off the scent: làm mất dấu, đánh lạc hướng

  sự thính hơi, tài đánh hơi, khả năng phát hiện; tính nhạy cảm

  to have a wonderful scent for young talents: có biệt tài phát hiện những tài hoa non trẻ

  * động từ

  đánh hơi, phát hiện

  to scent a treachery: phát hiện một sự phản bội

  toả mùi thơm, toả hương

  ngửi, hít hít

  the dog lifted its head and scented the ain: con chó ngửng đầu và hít hít không khí

  ướp, thấm, xức (nước hoa)

  to scent one's handkerchief: xức nước hoa vào khăn tay

  to scent out

  biết, đánh hơi biết

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scent

  * kinh tế

  mùi

  mùi thêm

  ướp

  * kỹ thuật

  hơi

  mùi

Từ điển Anh Anh - Wordnet