pry bars nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pry bars nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pry bars giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pry bars.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pry bars

    * kỹ thuật

    kẹp mũi thẳng