prize fight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prize fight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prize fight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prize fight.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prize fight

    Similar:

    prizefight: a boxing match between professional boxers for a cash prize

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).