prizefighting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prizefighting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prizefighting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prizefighting.

Từ điển Anh Việt

  • prizefighting

    * danh từ

    quyền Anh đấu lấy tiền