prize-winner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prize-winner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prize-winner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prize-winner.

Từ điển Anh Việt

  • prize-winner

    /prize-winner/

    * danh từ

    người giật giải, người đoạt giải