prize day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prize day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prize day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prize day.

Từ điển Anh Việt

  • prize day

    * danh từ

    ngày phát phần thưởng (ở trường học)