prize-ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prize-ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prize-ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prize-ring.

Từ điển Anh Việt

  • prize-ring

    /prize-ring/

    * danh từ

    (thể dục,thể thao) vũ đài đấu quyền Anh lấy tiền

    sự đấu quyền Anh lấy tiền