prize-giving day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prize-giving day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prize-giving day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prize-giving day.

Từ điển Anh Việt

  • prize-giving day

    * danh từ

    ngày phát phần thưởng (ở trường học)