disrespect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disrespect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disrespect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disrespect.

Từ điển Anh Việt

 • disrespect

  * danh từ

  sự thiếu tôn kính, sự bất kính, sự vô lễ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • disrespect

  an expression of lack of respect

  Synonyms: discourtesy

  a disrespectful mental attitude

  Antonyms: respect

  show a lack of respect for

  Antonyms: respect

  have little or no respect for; hold in contempt

  Synonyms: disesteem

  Antonyms: respect, esteem

  Similar:

  contempt: a manner that is generally disrespectful and contemptuous