disrespectableness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disrespectableness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disrespectableness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disrespectableness.

Từ điển Anh Việt

  • disrespectableness

    * danh từ

    thái độ vô lễ