swag-shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swag-shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swag-shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swag-shop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swag-shop

    * kinh tế

    cửa hàng bán đồ ăn cắp

    cửa hàng tang vật, cửa hàng đồ xấu

    cửa hàng tiêu thụ đồ phi pháp