shot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shot.

Từ điển Anh Việt

 • shot

  /ʃɔt/

  * danh từ

  sự trả tiền; phiếu tính tiền (ở quán rượu...)

  phần đóng góp

  to pay one's shot: góp tiền, đóng phần tiền của mình

  * danh từ

  đạn, viên đạn

  ((thường) số nhiều không đổi) đạn ghém

  phát đạn, phát bắn

  without firing a single shot: shot không tốn một phát đạn nào

  to take a flying shot: bắn chim đang bay; bắn mục tiêu di động

  random shot: phát bắn bừa

  sự làm thử, sự đánh ăn may, sự đoán cầu may

  to have (take) a shot at: thử làm (cái gì)

  to make a bad shot: đoán nhầm

  tầm (đạn...)

  người bắn

  a crack shot: một tay súng giỏi

  to be no shot: bắn kém

  mìn (phá đá...)

  quả tạ

  to put the shot: ném tạ, đẩy tạ

  cút sút (vào gôn)

  liều côcain; phát tiêm mocfin

  (thông tục) ngụm rượu

  ảnh, cảnh (chụp bằng máy quay phim)

  lời phê bình sắc, lời nhận xét sắc sảo

  to call the shots

  (thông tục) chỉ huy, điều khiển, làm tướng

  a shot in the arm

  liều thuốc bổ (nghĩa bóng)

  a long shot

  sự thử làm không chắc thành công

  (thông tục) sự đánh cuộc khó thắng

  (thông tục) người khó thắng, người khó thành công; việc làm khó thành công

  like a shot

  (xem) like

  not a shot in the locker

  (xem) locker

  not by a long shot

  (từ lóng) không khi nào, không bao giờ, không một chút nào

  * ngoại động từ

  nạp đạn

  * thời quá khứ & động tính từ quá khứ của shoot

  * tính từ

  có tia, có vạch; có lốm đốm (màu khác, chất khác...)

  crimson shot with yellow: màu đỏ thắm có lốm đốm vàng

  dệt sợi khác màu cho lốm đốm óng ánh lụa

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) không dùng được nữa, hư nát, sờn rách

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nhất định thất bại; bị thất bại

  his chances are shot: dịp may của hắn thế là tong rồi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shot

  * kinh tế

  đường dẫn khí lò

  * kỹ thuật

  bi

  bi thép

  hạt

  lỗ mìn

  nạp chất nổ/oằn/ hạt cắt

  sự bắn

  sự chụp ảnh

  sự đo đạc

  sự nổ mìn

  tia ngắm

  xây dựng:

  bi khoan

  mìn (phá đá)

  sự đo ngắm

  điện:

  cú đóng tiếp điểm (máy ngắt điện)

  phát súng

  sự ngắm hướng

  hóa học & vật liệu:

  mẻ rót (đúc)

  sự nổ mìn (thăm dò mỏ)

  viên bi

  viên sắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shot

  a solid missile discharged from a firearm

  the shot buzzed past his ear

  Synonyms: pellet

  a chance to do something

  he wanted a shot at the champion

  Synonyms: crack

  a person who shoots (usually with respect to their ability to shoot)

  he is a crack shot

  a poor shooter

  Synonyms: shooter

  an aggressive remark directed at a person like a missile and intended to have a telling effect

  his parting shot was `drop dead'

  she threw shafts of sarcasm

  she takes a dig at me every chance she gets

  Synonyms: shaft, slam, dig, barb, jibe, gibe

  sports equipment consisting of a heavy metal ball used in the shot put

  he trained at putting the shot

  an explosive charge used in blasting

  a blow hard enough to cause injury

  he is still recovering from a shot to his leg

  I caught him with a solid shot to the chin

  an attempt to score in a game

  informal words for any attempt or effort

  he gave it his best shot

  he took a stab at forecasting

  Synonyms: stab

  Similar:

  shooting: the act of firing a projectile

  his shooting was slow but accurate

  stroke: (sports) the act of swinging or striking at a ball with a club or racket or bat or cue or hand

  it took two strokes to get out of the bunker

  a good shot requires good balance and tempo

  he left me an almost impossible shot

  scene: a consecutive series of pictures that constitutes a unit of action in a film

  injection: the act of putting a liquid into the body by means of a syringe

  the nurse gave him a flu shot

  nip: a small drink of liquor

  he poured a shot of whiskey

  guess: an estimate based on little or no information

  Synonyms: guesswork, guessing, dead reckoning

  snapshot: an informal photograph; usually made with a small hand-held camera

  my snapshots haven't been developed yet

  he tried to get unposed shots of his friends

  Synonyms: snap

  blastoff: the launching of a missile or spacecraft to a specified destination

  shoot: hit with a missile from a weapon

  Synonyms: hit, pip

  shoot: kill by firing a missile

  Synonyms: pip

  blast: fire a shot

  the gunman blasted away

  Synonyms: shoot

  film: make a film or photograph of something

  take a scene

  shoot a movie

  Synonyms: shoot, take

  shoot: send forth suddenly, intensely, swiftly

  shoot a glance

  dart: run or move very quickly or hastily

  She dashed into the yard

  Synonyms: dash, scoot, scud, flash, shoot

  tear: move quickly and violently

  The car tore down the street

  He came charging into my office

  Synonyms: shoot, shoot down, charge, buck

  shoot: throw or propel in a specific direction or towards a specific objective

  shoot craps

  shoot a golf ball

  photograph: record on photographic film

  I photographed the scene of the accident

  She snapped a picture of the President

  Synonyms: snap, shoot

  shoot: emit (as light, flame, or fumes) suddenly and forcefully

  The dragon shot fumes and flames out of its mouth

  shoot: cause a sharp and sudden pain in

  The pain shot up her leg

  inject: force or drive (a fluid or gas) into by piercing

  inject hydrogen into the balloon

  Synonyms: shoot

  shoot: variegate by interweaving weft threads of different colors

  shoot cloth

  shoot: throw dice, as in a crap game

  fritter: spend frivolously and unwisely

  Fritter away one's inheritance

  Synonyms: frivol away, dissipate, shoot, fritter away, fool, fool away

  shoot: score

  shoot a basket

  shoot a goal

  shoot: utter fast and forcefully

  She shot back an answer

  shoot: measure the altitude of by using a sextant

  shoot a star

  shoot: produce buds, branches, or germinate

  the potatoes sprouted

  Synonyms: spud, germinate, pullulate, bourgeon, burgeon forth, sprout

  inject: give an injection to

  We injected the glucose into the patient's vein

  Synonyms: shoot

  changeable: varying in color when seen in different lights or from different angles

  changeable taffeta

  chatoyant (or shot) silk

  a dragonfly hovered, vibrating and iridescent

  Synonyms: chatoyant, iridescent