barb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barb.

Từ điển Anh Việt

 • barb

  /bɑ:b/

  * danh từ

  (động vật học) ngựa bác (nhập từ Bác õi (7ʃ) ri)

  (động vật học) bồ câu bác (nhập từ Bác õi (7ʃ) ri)

  * danh từ

  ngạnh (lưỡi câu, tên)

  (sinh vật học) râu; gai

  (động vật học) tơ (lông chim)

  gai (dây thép gai)

  lời nói châm chọc, lời nói chua cay

  (số nhiều) mụn mọc dưới lưỡi (trâu, bò)

  * ngoại động từ

  làm cho có ngạnh, làm cho có gai

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • barb

  * kỹ thuật

  ngạnh

  rìa xờm

  cơ khí & công trình:

  bạt rìa xờm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • barb

  the pointed part of barbed wire

  a subsidiary point facing opposite from the main point that makes an arrowhead or spear hard to remove

  one of the parallel filaments projecting from the main shaft of a feather

  provide with barbs

  barbed wire

  Similar:

  shot: an aggressive remark directed at a person like a missile and intended to have a telling effect

  his parting shot was `drop dead'

  she threw shafts of sarcasm

  she takes a dig at me every chance she gets

  Synonyms: shaft, slam, dig, jibe, gibe