slam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slam.

Từ điển Anh Việt

 • slam

  /slæm/

  * danh từ

  tiếng cửa đóng sầm

  sự ăn hầu hết, sự ăn hết (quân bài đối phương)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lời phê bình gay gắt, lời đả kích đao to búa lớn

  * ngoại động từ

  đóng sầm (cửa)

  to slam the door on somebody: đóng cửa sầm một cái vào mặt ai

  ném phịch (vật gì, xuống bàn...)

  (từ lóng) thắng một cách dễ dàng

  giội, nã (đạn đại bác)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) phê bình gay gắt, đả kích kịch liệt

  * nội động từ

  đóng sầm, rập mạnh (cửa)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • slam

  * kỹ thuật

  ném phịch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • slam

  winning all or all but one of the tricks in bridge

  Synonyms: sweep

  the noise made by the forceful impact of two objects

  a forceful impact that makes a loud noise

  close violently

  He slammed the door shut

  Synonyms: bang

  strike violently

  slam the ball

  Synonyms: bang

  throw violently

  He slammed the book on the table

  Synonyms: flap down

  Similar:

  shot: an aggressive remark directed at a person like a missile and intended to have a telling effect

  his parting shot was `drop dead'

  she threw shafts of sarcasm

  she takes a dig at me every chance she gets

  Synonyms: shaft, dig, barb, jibe, gibe

  slam dance: dance the slam dance

  Synonyms: mosh, thrash