sweep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweep.

Từ điển Anh Việt

 • sweep

  /swi:p/

  * danh từ

  sự quét

  to give a thorough sweep: làm tổng vệ sinh

  sự đảo (mắt), sự khoát (tay), sự lướt

  a sweep of the eye: sự đảo mắt nhìn

  a sweep of the arm: cái khoát tay

  đoạn cong, đường cong

  the river makes a sweep to the left: sông lượn về phía tay trái

  tầm, khả năng

  the sweep of a gun: tầm súng đại bác

  within the sweep of the eye: trong tầm mắt

  within the sweep of human intelligence: trong khả năng hiểu biết của con người

  sự xuất kích (máy bay)

  mái chèo dài

  cần múc nước (giếng)

  dải

  a long sweep of meadow: một dải đồng cỏ dài

  người cạo ống khói

  (như) sweepstake

  ((thường) số nhiều) rác rưởi quét đi

  (vật lý) sự quét

  * nội động từ swept

  lướt nhanh, vút nhanh

  eagle sweeps past: chim đại bàng vút qua

  his glance swept from right to left: anh ta đảo mắt lưới nhanh từ bên phải sang bên trái

  to sweep down on the enemy: lao nhanh vào quân địch

  đi một cách đường bệ

  to sweep out of the room: đi ra khỏi phòng với vẻ đường bệ

  trải ra, chạy (về phía)

  plain sweeps away to the sea: cánh đồng trải ra đến bờ biển

  * ngoại động từ

  lướt, vuốt

  to sweep the strings: lướt ngón tay trên dây đàn

  to sweep one's hand over one's hair: vuốt tóc

  quét; vét

  battery sweeps the approaches: khẩu đội pháo quét tất cả những con đường đi đến

  to sweep the floor: quét sàn nhà

  chèo (phà, thuyền) bằng chèo dài

  (vật lý) quét

  to sweep away

  quét sạch

  to sweep away feudalism: quét sạch chế độ phong kiến

  to sweep along

  cuốn đi, cuốn theo; lôi cuốn

  he swept his audience along with him: anh ta lôi cuốn người nghe

  to sweep off

  cướp đi, lấy đi

  to sweep round

  (hàng hải) quay ngoắt trở lại

  to sweep up

  quét lại thành đống

  bay cất cánh (máy bay, chim)

  to sweep the board

  (xem) board

  to sweep a constituency

  được phần lớn số phiếu

  to sweep everything into one's net

  vớ tất, lấy hết

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sweep

  * kinh tế

  khả năng

  tầm

  * kỹ thuật

  con lắc

  đòn cân bằng

  dưỡng

  đường cong

  khuỷu

  làm dưỡng

  làm khuôn mẫu

  nạo vét

  mẫu

  quét

  rác rưởi

  sự quét

  sự quét tia

  tầm với

  thước cong

  cơ khí & công trình:

  bán kính tác dụng (của mặt quay)

  cánh động cơ gió

  phần chìa (máy)

  xây dựng:

  cần múc nước

  dạng kiếm cong

  dạng lưỡi liềm

  đoạn cong

  quét cạo ống khói

  điện:

  quét điểm sáng

  điện tử & viễn thông:

  sự quét bao quát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sweep

  a wide scope

  the sweep of the plains

  Synonyms: expanse

  a long oar used in an open boat

  Synonyms: sweep oar

  a movement in an arc

  a sweep of his arm

  move with sweeping, effortless, gliding motions

  The diva swept into the room

  Shreds of paper sailed through the air

  The searchlights swept across the sky

  Synonyms: sail

  sweep with a broom or as if with a broom

  Sweep the crumbs off the table

  Sweep under the bed

  Synonyms: broom

  clean by sweeping

  Please sweep the floor

  win an overwhelming victory in or on

  Her new show dog swept all championships

  cover the entire range of

  Similar:

  chimneysweeper: someone who cleans soot from chimneys

  Synonyms: chimneysweep

  slam: winning all or all but one of the tricks in bridge

  end run: (American football) an attempt to advance the ball by running around the end of the line

  brush: sweep across or over

  Her long skirt brushed the floor

  A gasp swept cross the audience

  embroil: force into some kind of situation, condition, or course of action

  They were swept up by the events

  don't drag me into this business

  Synonyms: tangle, sweep up, drag, drag in

  cross: to cover or extend over an area or time period

  Rivers traverse the valley floor", "The parking lot spans 3 acres

  The novel spans three centuries

  Synonyms: traverse, span

  swing: make a big sweeping gesture or movement

  Synonyms: swing out