drag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drag.

Từ điển Anh Việt

 • drag

  /dræg/

  * danh từ

  cái bừa lớn, cái bừa nặng

  xe trượt (san đất, chở đồ nặng...)

  xe bốn ngựa

  lưỡi kéo, lưỡi vét (bắt cá, bẫy chim) ((cũng) drag net)

  máy nạo vét; dụng cụ câu móc (người chết đuối...); cái cào phân

  cái cân (để giảm tốc độ xe xuống dốc)

  cái ngáng trở, điều ngáng trở, điều trở ngại (cho sự tiến bộ)

  sự kéo lê, sự đi kéo lê, sự chậm chạp lề mề

  sự rít một hơi (tẩu, thuốc lá...)

  to take a long drag on one's cigarette: rít một hơi thuốc lá dài

  (từ lóng) ảnh hưởng, sự lôi kéo

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đường phố

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cô gái mình đi kèm

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cuộc đua (ô tô du lịch)

  * ngoại động từ

  lôi kéo

  kéo lê

  to drag one's feet: kéo lê chân; (nghĩa bóng) làm chạm chạp lề mề, làm miễn cưỡng

  (hàng hải) kéo (neo) trôi đi

  ship drags her anchor: tàu kéo neo trôi đi (neo trôi không cầm chắc)

  mò đáy, vét đáy (sông... bằng móc lưới... để làm vật gì)

  to drag the lake for the drowned man: mò đáy hồ tìm xác người chết đuối

  lắp cái cản (vào bánh xe để giảm tốc độ khi xuống dốc)

  bừa (ruộng...)

  * nội động từ

  kéo, kéo lê, đi kéo lê

  (âm nhạc) kéo dài, chơi quá chậm, thiếu sinh động

  kề mề, kéo dài (câu chuyện, công việc...)

  (hàng hải) trôi, không cầm chặt (neo)

  mò đáy, vét đáy (để tìm cái gì)

  to drag in

  lôi vào, kéo vào

  đưa vào (một vấn đề) một cách vụng về, đưa vào không cần thiết

  to drag on

  lôi theo, kéo theo

  lề mề, kéo dài nặng nề chán ngắt (câu chuyện...)

  to drag out

  lôi ra, kéo ra

  kéo dài

  to drag up

  lôi lên, kéo lên

  (thông tục) nuôi dạy ẩu, nuôi dạy thô bạo (con cái)

 • drag

  (Tech) bấm kéo

 • drag

  trở lực

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • drag

  * kỹ thuật

  kéo

  lực cản

  lực cản, kéo

  lực chống

  lực hãm

  nạo

  nạo vét

  máy lăn đường

  quăng lưới

  sự cản

  sự hãm

  sự kéo

  tàu

  tàu vét bùn

  xe cạp

  xe lu

  xây dựng:

  băng cái cào

  toán & tin:

  băng cáo

  trở lực

  giao thông & vận tải:

  kéo lê

  ô tô:

  sức cản (gió)

  trôi (phanh)

  trượt (ly hợp)

  cơ khí & công trình:

  tầu hút bùn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • drag

  the phenomenon of resistance to motion through a fluid

  Synonyms: retarding force

  something that slows or delays progress

  taxation is a drag on the economy

  too many laws are a drag on the use of new land

  something tedious and boring

  peeling potatoes is a drag

  clothing that is conventionally worn by the opposite sex (especially women's clothing when worn by a man)

  he went to the party dressed in drag

  the waitresses looked like missionaries in drag

  the act of dragging (pulling with force)

  the drag up the hill exhausted him

  pull, as against a resistance

  He dragged the big suitcase behind him

  These worries were dragging at him

  move slowly and as if with great effort

  to lag or linger behind

  But in so many other areas we still are dragging

  Synonyms: trail, get behind, hang back, drop behind, drop back

  use a computer mouse to move icons on the screen and select commands from a menu

  drag this icon to the lower right hand corner of the screen

  persuade to come away from something attractive or interesting

  He dragged me away from the television set

  proceed for an extended period of time

  The speech dragged on for two hours

  Synonyms: drag on, drag out

  Similar:

  puff: a slow inhalation (as of tobacco smoke)

  he took a puff on his pipe

  he took a drag on his cigarette and expelled the smoke slowly

  Synonyms: pull

  haul: draw slowly or heavily

  haul stones

  haul nets

  Synonyms: hale, cart

  embroil: force into some kind of situation, condition, or course of action

  They were swept up by the events

  don't drag me into this business

  Synonyms: tangle, sweep, sweep up, drag in

  puff: suck in or take (air)

  draw a deep breath

  draw on a cigarette

  Synonyms: draw

  scuff: walk without lifting the feet

  dredge: search (as the bottom of a body of water) for something valuable or lost