trail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trail.

Từ điển Anh Việt

 • trail

  /treil/

  * danh từ

  vạch, vệt dài

  a trail of blood: một vệt máu dài

  a trail of light: một vệt sáng

  vết, dấu vết

  the trail of a snail: vết của một con ốc sên

  hot on the trail: theo sát, theo riết, không rời dấu vết

  đường, đường mòn

  (thiên văn học) đuôi, vệt

  the trail of a meteor: đuôi một sao băng

  (nghĩa bóng) vết chân, đường đi

  on the trail of...: theo vết chân của..., theo đường của...

  at the trail

  (quân sự) xách súng lõng thõng (thân súng song song với mặt đất)

  * ngoại động từ

  kéo, kéo lê

  the child trails his toy: đứa bé kéo lê cái đồ chơi

  theo dấu vết, đuổi theo dấu vết, lùng, truy nã

  to trail a tiger: đuổi theo dấu vết một con hổ

  to trail a murderer: truy nã một kẻ giết người

  mở một con đường mòn (trong rừng)

  * nội động từ

  lê, quét

  her skirt trailed along the ground: váy cô ta quét đất

  bò; leo (cây)

  the roses trailed over the cottage door: những cây hồng leo lan ra trùm lên cửa túp nhà tranh

  đi kéo lê, lết bước

  to trail along: bước một cách nặng nề, lê bước

  to trail behind someone: lê bước tụt lại đằng sau ai

  to trail arms

  (quân sự) xách súng lõng thõng (thân súng song song với mặt đất)

  to trail one's coat-tails

  kiếm chuyện, gây sự cãi nhau

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trail

  * kinh tế

  đường nhỏ

  đường riêng

  * kỹ thuật

  dấu

  dấu vết

  đuôi sao chổi

  đường mòn

  vạch

  vết

  vệt

  xây dựng:

  do bằng thước dây

  toán & tin:

  theo tia

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • trail

  a track or mark left by something that has passed

  there as a trail of blood

  a tear left its trail on her cheek

  a path or track roughly blazed through wild or hilly country

  move, proceed, or walk draggingly or slowly

  John trailed behind his class mates

  The Mercedes trailed behind the horse cart

  Synonyms: shack

  hang down so as to drag along the ground

  The bride's veiled trailed along the ground

  drag loosely along a surface; allow to sweep the ground

  The toddler was trailing his pants

  She trained her long scarf behind her

  Synonyms: train

  Similar:

  lead: evidence pointing to a possible solution

  the police are following a promising lead

  the trail led straight to the perpetrator

  Synonyms: track

  drag: to lag or linger behind

  But in so many other areas we still are dragging

  Synonyms: get behind, hang back, drop behind, drop back

  chase: go after with the intent to catch

  The policeman chased the mugger down the alley

  the dog chased the rabbit

  Synonyms: chase after, tail, tag, give chase, dog, go after, track