trailed scraper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trailed scraper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trailed scraper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trailed scraper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trailed scraper

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy cạp kiểu moóc