trail car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trail car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trail car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trail car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trail car

    * kỹ thuật

    xe moóc

    xe tải