chase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chase.

Từ điển Anh Việt

 • chase

  /tʃeis/

  * danh từ

  sự theo đuổi, sự đuổi theo, sự săn đuổi

  in chase of: theo đuổi

  to give chase: đuổi theo

  the chase sự săn bắn

  a keen follower of the chase: người thích đi săn bắn

  khu vực săn bắn ((cũng) chace)

  thú bị săn đuổi; tàu bị đuổi bắt

  * ngoại động từ

  săn, săn đuổi

  đuổi, xua đuổi

  to chase all fears: xua đuổi hết mọi sợ hãi

  to chase oneself

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chuồn, tẩu thoát

  go chase yourself!: hãy chuồn cho mau!

  * danh từ

  (ngành in) khuôn

  * danh từ

  rãnh (để đặt ống dẫn nước)

  phần đầu đại bác (bao gồm nòng súng)

  * ngoại động từ

  chạm, trổ, khắc (kim loại)

  gắn, đính

  to chase a diamond in gold: gắn hột kim cương vào vàng

  tiện, ren (răng, đinh ốc)

 • chase

  theo dõi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chase

  * kinh tế

  săn

  săn đuổi

  sự săn đuổi

  * kỹ thuật

  bàn rèn

  cắt

  cắt ren

  chạm

  dao cắt ren

  dập nóng

  đầu cắt ren

  đường rãnh

  đường soi

  khấc

  khắc

  khía

  khuôn

  khuôn dập

  khuôn đúc

  khuôn in

  khuôn rèn

  lăn ren

  lược ren

  rãnh

  rãnh cắt

  rãnh xoi

  rèn dập

  rèn khuôn

  theo dõi

  trổ

  xây dựng:

  bắt chỉ ốc

  rãnh máng

  hóa học & vật liệu:

  hào (đặt ống nước)

  cơ khí & công trình:

  rãnh cắt ren

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chase

  United States politician and jurist who served as chief justice of the United States Supreme Court (1808-1873)

  Synonyms: Salmon P. Chase, Salmon Portland Chase

  a rectangular metal frame used in letterpress printing to hold together the pages or columns of composed type that are printed at one time

  go after with the intent to catch

  The policeman chased the mugger down the alley

  the dog chased the rabbit

  Synonyms: chase after, trail, tail, tag, give chase, dog, go after, track

  pursue someone sexually or romantically

  Synonyms: chase after

  cut a groove into

  chase silver

  Similar:

  pursuit: the act of pursuing in an effort to overtake or capture

  the culprit started to run and the cop took off in pursuit

  Synonyms: pursual, following

  furrow: cut a furrow into a columns

  Synonyms: chamfer