chase up a debtor (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chase up a debtor (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chase up a debtor (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chase up a debtor (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chase up a debtor (to...)

    * kinh tế

    đòi riết một con nợ