chase manhattan bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chase manhattan bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chase manhattan bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chase manhattan bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chase manhattan bank

    * kinh tế

    ngân hàng vận thông (Mỹ, lớn hàng thứ ba)