chase-gun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chase-gun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chase-gun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chase-gun.

Từ điển Anh Việt

  • chase-gun

    /'tʃeis'gʌn/

    * danh từ

    (hàng hải) đại bác ở mũi tàu; đại bác ở đuôi tàu