track nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

track nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm track giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của track.

Từ điển Anh Việt

 • track

  /træk/

  * danh từ

  dấu, vết

  motor-car track: vết xe ô tô

  ((thường) số nhiều) dấu chân, vết chân

  đường, đường đi, đường hẻm

  a track through a forest: đường hẻm xuyên rừng

  track of a ship: đường rẽ nước của con tàu

  track of a comet: đường vụt qua của sao chổi

  đường ray

  bánh xích (xe tăng...)

  to be on the track of

  theo hút, theo vết chân, đi tìm

  to be on the right track

  đi đúng đường

  to be off the track

  trật bánh (xe lửa)

  lạc đường, lạc lối

  mất hút, mất dấu vết

  lạc đề

  to cover up one's tracks

  che dấu vết tích; che giấu những việc đã làm

  to follow the tracks of

  theo dấu chân

  to follow in someone's tracks

  theo bước chân ai; theo ai, noi theo ai

  to follow the beaten track

  theo vết đường mòn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to keep track of

  theo dõi

  to kill somebody on his tracks

  giết ai ngay tại chỗ

  to lose track of

  mất hút, mất dấu vết

  to make tracks

  (từ lóng) chuồn, tẩu thoát, bỏ chạy, bỏ trốn

  to make tracks for

  đuổi theo (ai)

  đi thẳng về phía

  to put somebody on the right track

  đưa ai vào con đường đúng, đưa ai đi đúng đường đúng lối

  * ngoại động từ

  theo vết, theo dõi, đi tìm, lùng bắt, truy nã

  to track a lion to its lair: theo dõi vết chân của con sư tử đến tận hang của nó

  để lại dấu vết

  to track dirt on the floor: để lại vết bẩn trên sàn

  (hàng hải) kéo (thuyền, tàu... theo đường kéo)

  to track down

  theo dõi và bắt được, theo vết mà bắt được

  to track out

  theo dấu vết mà tìm ra, phát hiện ra qua dấu vết

 • track

  vết, đường (mòn)

  digit t. (máy tính) vết của chữ số (ghi trên băng từ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • track

  * kinh tế

  dấu vết

  đường ray

  đường sắt

  giá trước khi chất lên toa

  * kỹ thuật

  bám rãnh

  bao bảo vệ

  dấu

  dấu vết

  để lại vết

  đi theo vết

  đường

  đường dẫn trượt

  đường đi

  đường ghi âm

  đường ray

  đường sắt

  hành trình tàu thủy

  kéo (thuyền)

  khổ đường ray

  kiểm tra

  quỹ đạo

  rãnh

  theo dõi

  vết

  vệt

  vệt từ

  cơ khí & công trình:

  đường xe chạy-Bánh xích (xe ủi đất)

  toán & tin:

  đường (mòn)

  rãnh ghi

  rãnh từ

  từ đạo

  vết, dấu, đường đi

  xây dựng:

  đường (nhỏ)

  đường đua

  khổ (đường)

  vết bánh

  vòng đua

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • track

  a pair of parallel rails providing a runway for wheels

  an endless metal belt on which tracked vehicles move over the ground

  Synonyms: caterpillar track, caterpillar tread

  (computer science) one of the circular magnetic paths on a magnetic disk that serve as a guide for writing and reading data

  Synonyms: data track

  a groove on a phonograph recording

  a bar or pair of parallel bars of rolled steel making the railway along which railroad cars or other vehicles can roll

  Synonyms: rail, rails, runway

  any road or path affording passage especially a rough one

  Synonyms: cart track, cartroad

  the act of participating in an athletic competition involving running on a track

  Synonyms: running

  carry on the feet and deposit

  track mud into the house

  observe or plot the moving path of something

  track a missile

  make tracks upon

  Similar:

  path: a line or route along which something travels or moves

  the hurricane demolished houses in its path

  the track of an animal

  the course of the river

  Synonyms: course

  lead: evidence pointing to a possible solution

  the police are following a promising lead

  the trail led straight to the perpetrator

  Synonyms: trail

  racetrack: a course over which races are run

  Synonyms: racecourse, raceway

  cut: a distinct selection of music from a recording or a compact disc

  he played the first cut on the cd

  the title track of the album

  chase: go after with the intent to catch

  The policeman chased the mugger down the alley

  the dog chased the rabbit

  Synonyms: chase after, trail, tail, tag, give chase, dog, go after

  traverse: travel across or pass over

  The caravan covered almost 100 miles each day

  Synonyms: cover, cross, pass over, get over, get across, cut through, cut across