track jack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

track jack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm track jack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của track jack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • track jack

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    kích đường