track gage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

track gage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm track gage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của track gage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • track gage

    * kỹ thuật

    khổ đường ray