track curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

track curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm track curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của track curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • track curve

    * kỹ thuật

    đường cong