track bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

track bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm track bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của track bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • track bond

    * kỹ thuật

    chỗ tiếp nối giáp