track work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

track work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm track work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của track work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • track work

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    công việc về đường