track bolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

track bolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm track bolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của track bolt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • track bolt

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    bulông đường