track suit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

track suit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm track suit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của track suit.

Từ điển Anh Việt

  • track suit

    * danh từ

    quần và áo ấm rộng (mặc để tập luyện thể thao, làm thường phục )