track type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

track type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm track type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của track type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • track type

    * kỹ thuật

    loại đường