track sign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

track sign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm track sign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của track sign.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • track sign

    * kỹ thuật

    biển chỉ đường

    xây dựng:

    tín hiệu chỉ đường