cross nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cross nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cross giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cross.

Từ điển Anh Việt

 • cross

  /krɔs/

  * danh từ

  cây thánh giá; dấu chữ thập (làm bằng tay phải để cầu khẩn hoặc tỏ vẻ thành kính đối với Chúa); đài thập ác (đài kỷ niệm trên có chữ thập)

  đạo Cơ-đốc

  to follow the cross: theo đạo Cơ-đốc

  dấu chữ thập, hình chữ thập

  to make a cross: đánh dấu chữ thập

  dấu gạch ngang ở chữ cái (như ở chữ đ, t)

  nỗi đau khổ, nỗi thống khổ; bước thử thách; sự gian nan

  to bear one's cross: chịu đựng đau khổ

  bội tính

  the Military Cross: bội tinh chiến công

  sự tạp giao; vật lai giống

  a mule is a cross between a horse and an ass: la là vật lai giống giữa ngựa và lừa

  sự pha tạp

  (từ lóng) sự gian lận, sự lừa đảo, sự ăn cắp

  the Cross

  cây thánh giá của Đức Chúa

  the Cross of the Legion of Honour

  Bắc đẩu bội tinh hạng năm

  the Red Cross

  hội chữ thập đỏ

  to make one's cross

  đánh dấu chữ thập thay cho chữ ký (đối với người không biết viết)

  * tính từ

  chéo nhau, vắt ngang

  cross lines: đường chéo nhau

  (thông tục) bực mình, cáu, gắt

  to be cross with someone: cáu với ai

  đối, trái ngược, ngược lại

  two cross winds: hai luồng giá trái ngược

  lai, lai giống

  a cross breed: giống lai

  (từ lóng) bất lương, man trá; kiếm được bằng những thủ đoạn bất lương

  as cross as two sticks

  tức điên lên

  * ngoại động từ

  qua, đi qua, vượt, đi ngang qua; đưa (ai cái gì...) đi ngang qua

  to cross the sea: vượt biên

  gạch ngang, gạch chéo, xoá

  to cross a cheque: gạch chéo tờ séc

  đặt chéo nhau, bắt chéo

  to cross one's legs: bắt chéo chân

  gặp mặt, cham mặt (một người ở ngoài đường)

  cưỡi (ngựa)

  viết đè lên (một chữ, một trang đã viết)

  cản trở, gây trở ngại

  to cross someone: cản trở ai

  to cross a plan: gây trở ngại cho một kế hoạch

  tạp giao, lai giống (động vật)

  to cross a horse with an ass: lai giống ngựa với lừa

  * nội động từ

  vượt qua, đi qua

  gặp nhau, giao nhau, chéo ngang, chéo nhau

  the two roads cross: hai con đường gặp nhau

  to cross off (out)

  gạch đi, xoá đi

  to cross over

  đi qua, vượt qua, vượt, ngang qua

  tạp giao, lai giống

  to cross oneself

  (tôn giáo) làm dấu chữ thập

  to cross one's fingers; to keep one's fingers crossed

  móc ngón tay vào nhau để cầu may

  làm dấu thánh giá

  to cross one's mind

  chợt nảy ra trong óc

  to cross someone's hand with a piece of money

  cho người nào tiền, thưởng tiền người nào

  to cross someone's path

  gặp ai

  ngáng trở kế hoạch của ai

  to cross the Styx

  (xem) Styx

  to cross swords

  (xem) sword

 • cross

  (Tech) giao chéo, hỗ tương [d]; giao thoa [d]; vượt qua[d]; vượt qua [đ]; chéo, hỗ tương [tt]; ngang [tt]

 • cross

  sự chéo nhau, sư giao nhau || chéo, giao nhau || làm chéo nhau, làm

  giao nhau

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cross

  * kinh tế

  gạch chéo

  gạch ngang

  giao dịch hai mang

  hình chữ thập (

  +)

  xóa

  * kỹ thuật

  đạo Cơ Đốc

  cắt ngang

  cây thánh giá

  chạc chữ thập

  chéo nhau

  dấu chéo

  giao

  giao điểm

  giao nhau

  hình chữ thập

  khớp nối chữ thập

  lái

  ngang

  sự cắt

  sự cắt nhau

  sự giao nhau

  xây dựng:

  bảng phối dây

  khuỷu nối chữ thập

  ký hiệu gạch chéo

  mắt cắt

  sự giao nhau (đường)

  y học:

  cắt, giãn nhau

  chữ thập

  điện lạnh:

  chỗ gặp nhau

  cơ khí & công trình:

  khuỷu chữ thập

  toán & tin:

  làm chéo nhau

  làm giao nhau

  sự chéo nhau

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cross

  a wooden structure consisting of an upright post with a transverse piece

  a representation of the structure on which Jesus was crucified; used as an emblem of Christianity or in heraldry

  any affliction that causes great suffering

  that is his cross to bear

  he bears his afflictions like a crown of thorns

  Synonyms: crown of thorns

  fold so as to resemble a cross

  she crossed her legs

  Antonyms: uncross

  to cover or extend over an area or time period

  Rivers traverse the valley floor", "The parking lot spans 3 acres

  The novel spans three centuries

  Synonyms: traverse, span, sweep

  meet and pass

  the trains crossed

  trace a line through or across

  cross your `t'

  extending or lying across; in a crosswise direction; at right angles to the long axis

  cross members should be all steel

  from the transverse hall the stairway ascends gracefully

  transversal vibrations

  transverse colon

  Synonyms: transverse, transversal, thwartwise

  Similar:

  crisscross: a marking that consists of lines that cross each other

  Synonyms: mark

  hybrid: (genetics) an organism that is the offspring of genetically dissimilar parents or stock; especially offspring produced by breeding plants or animals of different varieties or breeds or species

  a mule is a cross between a horse and a donkey

  Synonyms: crossbreed

  hybridization: (genetics) the act of mixing different species or varieties of animals or plants and thus to produce hybrids

  Synonyms: hybridisation, crossbreeding, crossing, interbreeding, hybridizing

  traverse: travel across or pass over

  The caravan covered almost 100 miles each day

  Synonyms: track, cover, pass over, get over, get across, cut through, cut across

  intersect: meet at a point

  thwart: hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of

  What ultimately frustrated every challenger was Ruth's amazing September surge

  foil your opponent

  Synonyms: queer, spoil, scotch, foil, frustrate, baffle, bilk

  crossbreed: breed animals or plants using parents of different races and varieties

  cross a horse and a donkey

  Mendel tried crossbreeding

  these species do not interbreed

  Synonyms: hybridize, hybridise, interbreed

  crabbed: annoyed and irritable

  Synonyms: crabby, fussy, grouchy, grumpy, bad-tempered, ill-tempered