crossbed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crossbed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crossbed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crossbed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crossbed

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bệ ngang