crossjack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crossjack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crossjack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crossjack.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • crossjack

    the lowermost sail on a mizzenmast

    Synonyms: mizzen course

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).