foil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foil.

Từ điển Anh Việt

 • foil

  /fɔil/

  * danh từ

  lá (kim loại)

  tin foil: lá thiếc

  gold foil: lá vàng

  nền, vật làm nền (đồ nữ trang, nhẫn kim cương...)

  người làm tôn người khác lên; cái làm tôn cái khác lên (khi đem so sánh những nét tương phản)

  (kiến trúc) trang trí hình lá

  * ngoại động từ

  làm nền, làm nổi bật bằng nền

  làm tôn lên (bằng cách so sánh những nét tương phản)

  (kiến trúc) trang trí bằng hình lá

  tráng (gương)

  * danh từ

  đường chạy (của con vật bị săn)

  to run [upon] the foil: lại chạy lại con đường cũ

  (từ cổ,nghĩa cổ) sự đánh bại, sự đánh lui

  * ngoại động từ

  làm (chó săn) lạc hướng

  đánh bại, đẩy lui; chặn đứng; làm thất bại (một âm mưu, một kế hoạch...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • foil

  * kỹ thuật

  giấy kim loại

  kim loại lá

  lá

  lá (kim loại)

  lá kim loại

  màng mỏng

  phoi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • foil

  a piece of thin and flexible sheet metal

  the photographic film was wrapped in foil

  anything that serves by contrast to call attention to another thing's good qualities

  pretty girls like plain friends as foils

  Synonyms: enhancer

  picture consisting of a positive photograph or drawing on a transparent base; viewed with a projector

  Synonyms: transparency

  a light slender flexible sword tipped by a button

  enhance by contrast

  In this picture, the figures are foiled against the background

  cover or back with foil

  foil mirrors

  Similar:

  hydrofoil: a device consisting of a flat or curved piece (as a metal plate) so that its surface reacts to the water it is passing through

  the fins of a fish act as hydrofoils

  thwart: hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of

  What ultimately frustrated every challenger was Ruth's amazing September surge

  foil your opponent

  Synonyms: queer, spoil, scotch, cross, frustrate, baffle, bilk