foil decorating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foil decorating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foil decorating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foil decorating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • foil decorating

    * kỹ thuật

    sự trang trí hình lá