foil rolling mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foil rolling mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foil rolling mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foil rolling mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • foil rolling mill

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy cán lá