foiling machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foiling machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foiling machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foiling machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • foiling machine

    * kinh tế

    máy gói vào giấy thiếc