foil paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foil paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foil paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foil paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • foil paper

    * kỹ thuật

    giấy kim loại

    lá kim loại