transparency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transparency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transparency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transparency.

Từ điển Anh Việt

 • transparency

  /træns'peərənsi/

  * danh từ

  (như) transparence

  kính ảnh phim đèn chiếu

  giấy bóng kinh

  His (Your) Transparency

  (đùa cợt); đuỵ iến uyên thưa tướng công

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • transparency

  * kinh tế

  công ty xuyên quốc gia

  sự minh bạch, tính trong sáng

  tính minh bạch

  * kỹ thuật

  độ trong suốt

  độ truyền qua

  dương bản

  giấy bóng kính

  tính trong suốt

  vật lý:

  ảnh trong suốt

  xây dựng:

  độ trong (suốt)

  tính trong (suốt)

  toán & tin:

  giấy acetat

  giấy trong

  sự trong suốt

  điện tử & viễn thông:

  sự thông suốt (mạng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • transparency

  permitting the free passage of electromagnetic radiation

  Synonyms: transparence

  Antonyms: opacity

  the quality of being clear and transparent

  Synonyms: transparence, transparentness

  Similar:

  foil: picture consisting of a positive photograph or drawing on a transparent base; viewed with a projector