spoil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spoil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spoil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spoil.

Từ điển Anh Việt

 • spoil

  /spɔil/

  * danh từ

  (số nhiều) chiến lợi phẩm

  lợi lộc, quyền lợi (sau khi chiến thắng)

  (đùa cợt) bổng lộc, lương lậu

  (đánh bài) sự hoà

  đất đá đào lên, đất bùn nạo vét lên

  * ngoại động từ spoiled, spoilt

  cướp phá, tước đoạt, cướp đoạt

  làm hư, làm hỏng, làm hại

  the performance was spoilt by the rain: mưa làm hỏng cả cuộc biểu diễn

  the news spoilt his dinner: tin đó làm cho anh ta ăn cơm mất ngon

  làm hư (một đứa trẻ)

  a spoilt child: một đứa trẻ hư (vì nuông chiều)

  (từ lóng) chặt chân tay (ai); giết, khử

  * nội động từ

  thối, ươn (quả, cá...)

  these fruit will not spoil with keeping: những quả này để lâu không thối

  mất hay, mất thú (câu chuyện đùa)

  (chỉ động tính từ hiện tại) hăm hở, hậm hực muốn

  to be spoiling for a fight: hậm hực muốn đánh nhau

  spare the rod and spoil the child

  (xem) rod

Từ điển Anh Anh - Wordnet