mar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mar.

Từ điển Anh Việt

 • mar

  /mɑ:/

  * ngoại động từ

  làm hư, làm hỏng, làm hại

  to make or mar: một là làm cho thành công, hai là làm cho thất bại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mar

  * kỹ thuật

  làm xây xát

  làm xước

  sự hư hỏng

  vết xước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mar

  make imperfect

  nothing marred her beauty

  Synonyms: impair, spoil, deflower, vitiate

  Similar:

  march: the month following February and preceding April

  blemish: a mark or flaw that spoils the appearance of something (especially on a person's body)

  a facial blemish

  Synonyms: defect

  mutilate: destroy or injure severely

  mutilated bodies