mutilate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mutilate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mutilate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mutilate.

Từ điển Anh Việt

 • mutilate

  /'mju:tileit/

  * ngoại động từ

  cắt, xẻo (một bộ phận trong cơ thể); làm què, làm thành tàn tật

  (nghĩa bóng) cắt xén

  a mutilated quotation: một lời trích dẫn cắt xén

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mutilate

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  xẻo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mutilate

  destroy or injure severely

  The madman mutilates art work

  Synonyms: mangle, cut up

  destroy or injure severely

  mutilated bodies

  Synonyms: mar

  Similar:

  mangle: alter so as to make unrecognizable

  The tourists murdered the French language

  Synonyms: murder